Thẻ Bảo dưỡng máy trợ thính như thế nào

Bảo dưỡng máy trợ thính như thế nào

Được bảo dưỡng thường xuyên, máy trợ thính sẽ bền hơn và cho những âm thanh tốt hơn. Sau đây là những hướng dẫn để giữ máy trợ thính được tốt. Được bảo dưỡng thường xuyên, máy trợ thính sẽ bền hơn và cho những âm thanh tốt hơn.Bảo dưỡng máy trợ thính như thế nào